مصاحبه روزنامه دنياي اقتصاد با احد عظيم زاده

مصاحبه روزنامه دنياي اقتصاد با احد عظيم زاده

مصاحبه روزنامه دنياي اقتصاد با احد عظيم زاده

مصاحبه روزنامه دنياي اقتصاد با احد عظيم زاده در همايش مديريت تغيير و خلاقيت در نوآوري

مصاحبه روزنامه دنياي اقتصاد با احد عظيم زاده

 

 

 

منو دسترسی