سخنراى آقاى عظيم زاده در فرهنگسراى رسانه در مراسم سلاطين كسب و كار

تاریخ : ۲۶ دي ۱۳۹۶

سخنراى آقاى عظيم زاده در فرهنگسراى رسانه در مراسم سلاطين كسب و كار

سخنراى آقاى عظيم زاده در فرهنگسراى رسانه در مراسم سلاطين كسب و كار

سخنراى آقاى عظيم زاده در فرهنگسراى رسانه در مراسم سلاطين كسب و كار