سخنراى آقاى عظيم زاده در فرهنگسراى رسانه در مراسم سلاطين كسب و كار


تاریخ ارسال :

۲۶ دي ۱۳۹۶

سخنراى آقاى عظيم زاده در فرهنگسراى رسانه در مراسم سلاطين كسب و كار

سخنراى آقاى عظيم زاده در فرهنگسراى رسانه در مراسم سلاطين كسب و كار