سخنرانى آقاى احد عظيم زاده در همايش مديريت تغيير


تاریخ ارسال :

۸ اسفند ۱۳۹۶

سخنرانى آقاى احد عظيم زاده در همايش مديريت تغيير

سخنرانى آقاى احد عظيم زاده در همايش مديريت تغيير