حضور پر رنگ هلدینگ عظیم زاده در هفتمین اجلاس جهانی مدیریت

حضور پر رنگ هلدینگ عظیم زاده در هفتمین اجلاس جهانی مدیریت

حضور پر رنگ هلدینگ عظیم زاده در هفتمین اجلاس جهانی مدیریت

  

حضور پر رنگ هلدینگ عظیم زاده در هفتمین اجلاس جهانی مدیریت

استقبال مدعوین محترم هفتمین اجلاس جهانی مدیریت ازغرفه هلدینگ عظیم زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منو دسترسی